ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്റർ

 • Rack Mount Splitter 1×32
 • Rack Mount Splitter 1×16
 • Rack Mount Splitter 1×8
 • Rack Mount Splitter 1×4
 • Rack Mount Splitter 1×2
 • Mini Splitter 1X64

  മിനി സ്പ്ലിറ്റർ 1 എക്സ് 64

  പി‌എൽ‌സി സ്പ്ലിറ്ററുകൾ‌ സിലിക്ക വേവ്‌ഗൈഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരു തരം ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ മാനേജുമെന്റ് ഉപകരണമാണ് പി‌എൽ‌സി സ്പ്ലിറ്റർ. നിർദ്ദിഷ്‌ട അപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന 1xN, 2xN സ്‌പ്ലിറ്റർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണികളും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു. സവിശേഷതകൾ ● കുറഞ്ഞ ഉൾപ്പെടുത്തൽ നഷ്ടം ● കുറഞ്ഞ പി‌ഡി‌എൽ ● കോം‌പാക്റ്റ് ഡിസൈൻ ● നല്ല ചാനൽ-ടു-ചാനൽ ഏകത ● വിശാലമായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് തരംഗദൈർഘ്യം: 1260nm മുതൽ 1650nm വരെ ide വിശാലമായ പ്രവർത്തന താപനില: -40oC മുതൽ 85oC വരെ ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയും സ്ഥിരതയും PLC സ്പ്ലിറ്റർ തരം 1. sh ...
 • Mini Splitter 1X32

  മിനി സ്പ്ലിറ്റർ 1 എക്സ് 32

  പി‌എൽ‌സി സ്പ്ലിറ്ററുകൾ‌ സിലിക്ക വേവ്‌ഗൈഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരു തരം ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ മാനേജുമെന്റ് ഉപകരണമാണ് പി‌എൽ‌സി സ്പ്ലിറ്റർ. നിർദ്ദിഷ്‌ട അപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന 1xN, 2xN സ്‌പ്ലിറ്റർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണികളും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു. സവിശേഷതകൾ ● കുറഞ്ഞ ഉൾപ്പെടുത്തൽ നഷ്ടം ● കുറഞ്ഞ പി‌ഡി‌എൽ ● കോം‌പാക്റ്റ് ഡിസൈൻ ● നല്ല ചാനൽ-ടു-ചാനൽ ഏകത ● വിശാലമായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് തരംഗദൈർഘ്യം: 1260nm മുതൽ 1650nm വരെ ide വിശാലമായ പ്രവർത്തന താപനില: -40oC മുതൽ 85oC വരെ ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയും സ്ഥിരതയും PLC സ്പ്ലിറ്റർ തരം 1. sh ...
 • Mini Splitter 1×16

  മിനി സ്പ്ലിറ്റർ 1 × 16

  പി‌എൽ‌സി സ്പ്ലിറ്ററുകൾ‌ സിലിക്ക വേവ്‌ഗൈഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരു തരം ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ മാനേജുമെന്റ് ഉപകരണമാണ് പി‌എൽ‌സി സ്പ്ലിറ്റർ. നിർദ്ദിഷ്‌ട അപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന 1xN, 2xN സ്‌പ്ലിറ്റർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണികളും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു. സവിശേഷതകൾ ● കുറഞ്ഞ ഉൾപ്പെടുത്തൽ നഷ്ടം ● കുറഞ്ഞ പി‌ഡി‌എൽ ● കോം‌പാക്റ്റ് ഡിസൈൻ ● നല്ല ചാനൽ-ടു-ചാനൽ ഏകത ● വിശാലമായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് തരംഗദൈർഘ്യം: 1260nm മുതൽ 1650nm വരെ ide വിശാലമായ പ്രവർത്തന താപനില: -40oC മുതൽ 85oC വരെ ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയും സ്ഥിരതയും PLC സ്പ്ലിറ്റർ തരം 1. sh ...
 • Mini Splitter 1×8

  മിനി സ്പ്ലിറ്റർ 1 × 8

  പി‌എൽ‌സി സ്പ്ലിറ്ററുകൾ‌ സിലിക്ക വേവ്‌ഗൈഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരു തരം ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ മാനേജുമെന്റ് ഉപകരണമാണ് പി‌എൽ‌സി സ്പ്ലിറ്റർ. നിർദ്ദിഷ്‌ട അപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന 1xN, 2xN സ്‌പ്ലിറ്റർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണികളും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു. സവിശേഷതകൾ ● കുറഞ്ഞ ഉൾപ്പെടുത്തൽ നഷ്ടം ● കുറഞ്ഞ പി‌ഡി‌എൽ ● കോം‌പാക്റ്റ് ഡിസൈൻ ● നല്ല ചാനൽ-ടു-ചാനൽ ഏകത ● വിശാലമായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് തരംഗദൈർഘ്യം: 1260nm മുതൽ 1650nm വരെ ide വിശാലമായ പ്രവർത്തന താപനില: -40oC മുതൽ 85oC വരെ ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയും സ്ഥിരതയും PLC സ്പ്ലിറ്റർ തരം 1. sh ...
 • Mini Splitter 1×4

  മിനി സ്പ്ലിറ്റർ 1 × 4

  പി‌എൽ‌സി സ്പ്ലിറ്ററുകൾ‌ സിലിക്ക വേവ്‌ഗൈഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരു തരം ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ മാനേജുമെന്റ് ഉപകരണമാണ് പി‌എൽ‌സി സ്പ്ലിറ്റർ. നിർദ്ദിഷ്‌ട അപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന 1xN, 2xN സ്‌പ്ലിറ്റർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണികളും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു. സവിശേഷതകൾ ● കുറഞ്ഞ ഉൾപ്പെടുത്തൽ നഷ്ടം ● കുറഞ്ഞ പി‌ഡി‌എൽ ● കോം‌പാക്റ്റ് ഡിസൈൻ ● നല്ല ചാനൽ-ടു-ചാനൽ ഏകത ● വിശാലമായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് തരംഗദൈർഘ്യം: 1260nm മുതൽ 1650nm വരെ ide വിശാലമായ പ്രവർത്തന താപനില: -40oC മുതൽ 85oC വരെ ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയും സ്ഥിരതയും PLC സ്പ്ലിറ്റർ തരം 1. sh ...
 • Mini Splitter 1×2

  മിനി സ്പ്ലിറ്റർ 1 × 2

  പി‌എൽ‌സി സ്പ്ലിറ്ററുകൾ‌ സിലിക്ക വേവ്‌ഗൈഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരു തരം ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ മാനേജുമെന്റ് ഉപകരണമാണ് പി‌എൽ‌സി സ്പ്ലിറ്റർ. നിർദ്ദിഷ്‌ട അപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന 1xN, 2xN സ്‌പ്ലിറ്റർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണികളും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു. സവിശേഷതകൾ ● കുറഞ്ഞ ഉൾപ്പെടുത്തൽ നഷ്ടം ● കുറഞ്ഞ പി‌ഡി‌എൽ ● കോം‌പാക്റ്റ് ഡിസൈൻ ● നല്ല ചാനൽ-ടു-ചാനൽ ആകർഷകത്വം ide വിശാലമായ ഓപ്പറേറ്റിങ് തരംഗദൈർഘ്യം: 1260nm മുതൽ 1650nm വരെ ide വിശാലമായ പ്രവർത്തന താപനില: -40oC മുതൽ 85oC വരെ ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയും സ്ഥിരതയും PLC സ്പ്ലിറ്റർ തരം 1. സി .. .
 • Cassette Type Splitter 1×64

  കാസറ്റ് തരം സ്പ്ലിറ്റർ 1 × 64

  പി‌എൽ‌സി സ്പ്ലിറ്ററുകൾ‌ സിലിക്ക വേവ്‌ഗൈഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരു തരം ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ മാനേജുമെന്റ് ഉപകരണമാണ് പി‌എൽ‌സി സ്പ്ലിറ്റർ. നിർദ്ദിഷ്‌ട അപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന 1xN, 2xN സ്‌പ്ലിറ്റർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണികളും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു. സവിശേഷതകൾ ● കുറഞ്ഞ ഉൾപ്പെടുത്തൽ നഷ്ടം ● കുറഞ്ഞ പി‌ഡി‌എൽ ● കോം‌പാക്റ്റ് ഡിസൈൻ ● നല്ല ചാനൽ-ടു-ചാനൽ ആകർഷകത്വം ide വിശാലമായ ഓപ്പറേറ്റിങ് തരംഗദൈർഘ്യം: 1260nm മുതൽ 1650nm വരെ ide വിശാലമായ പ്രവർത്തന താപനില: -40oC മുതൽ 85oC വരെ ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയും സ്ഥിരതയും PLC സ്പ്ലിറ്റർ തരം 1. സി .. .