എഫ്‌ടി‌ടി‌എ സി‌പി‌ആർ‌ഐ do ട്ട്‌ഡോർ ഫൈബർ പാച്ച് കോർഡ്