വ്യവസായ വാർത്തകൾ

ടെറസ്ട്രിയൽ ഡിജിറ്റൽ ടിവിയുടെ 700 മെഗാഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിന്റെ കുടിയേറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചൈന റേഡിയോയുടെയും ടെലിവിഷന്റെയും പ്രസക്തമായ ശുപാർശകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഓഗസ്റ്റ് 7 ന് ദേശീയ റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ സുരക്ഷാ പ്രക്ഷേപണ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ബീജിംഗിൽ ഒരു സിമ്പോസിയം നടത്തി. സഹകരണ രീതികൾ, പദ്ധതി തയ്യാറാക്കൽ, ഉപകരണങ്ങൾ ബിഡ്ഡിംഗ്, മേൽനോട്ടം, സ്വീകാര്യത മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തന ആശയങ്ങൾ യോഗം പഠിച്ചു, ചർച്ചയുടെ സാഹചര്യത്തെയും രണ്ട് പ്രവിശ്യകളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ചൈന റേഡിയോയും ടെലിവിഷനും പ്രസക്തമായ തൊഴിൽ ശുപാർശകൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. , എത്രയും വേഗം നടപ്പാക്കൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.


പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ് -14-2020